جزئیات پروژه کمربندی سبز شرقی قزوین

گروه عمران ایران > پروژه ها > کمربندی سبز شرقی قزوین

شرح پروژه

مشخصات پروژه

دسته بندی:
راه اصلی و فرعی
کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

قزوین

مدت قرارداد:

9 ماه

تاریخ شروع:

1397/02/20

تاریخ پایان:

1397/11/20

درصد پیشرفت:
1%