جزئیات پروژه چهار خطه کردن محور شیراز-دشت ارژن

شرح پروژه

انجام عملیـات زیرسازی (عملیات خاکی + آبروها) و روسـازی (زیراسـاس، اسـاس و آسـفالـت)

مشخصات پروژه

دسته بندی:
راه اصلی و فرعی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

شیراز

درصد پیشرفت:
100%