شرح پروژه

“ارتقاء سطح فعالیت های اقتصادی و تسهیل در رشد و پیشرفت منطقه
مشخصات فنی پروژه : طول بازوی اصلی : 640 متر ، طول بازوی فرعی : 484 متر، وسعت حوضچه : 11.3 هکتار ، عمق آبخور : 2/5 تا 3 متر ، استقرارمغزه 1 – 300 کیلو به مقدار 170496 مترمکعب ، استقرار فیلتر 300 – 1500 کیلو به مقدار 62990  متر مکعب ، استقرار آرمور 1500 – 3000 کیلو به مقدار 58221  مترمکعب”

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
اسکله و موج شکن
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

جزیره قشم

مدت قرارداد:

30 ماه

تاریخ شروع:

1394/06/21

تاریخ پایان:

1396/10/30

درصد پیشرفت:
96%