شرح پروژه

شرکت توسعه و عمران مکران

“ارتقاء سطح فعالیت های اقتصادی و تسهیل در رشد و پیشرفت منطقه
مشخصات فنی پروژه : طول بازوی اصلی : 600متر ، طول بازوی فرعی : 260متر ، وسعت حوضچه : 14/5 هکتار ، عمق آبخور : 4 متر ، استقرارمغزه 1 – 300 کیلو به مقدار 121657 مترمکعب ، استقرار فیلتر 300 – 1500 کیلو به مقدار 35150 متر مکعب ، استقرار آرمور 1500 – 3000 کیلو به مقدار 73252 مترمکعب

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
اسکله و موج شکن
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

سیستان و بلوچستان

مدت قرارداد:

34 ماه

تاریخ شروع:

1389/09/15

تاریخ پایان:

1391/12/05

درصد پیشرفت:
100%