شرح پروژه

شرکت توسعه و عمران مکران

“ارتقاء سطح فعالیت های اقتصادی و تسهیل در رشد و پیشرفت منطقه
مشخصات فنی پروژه : طول مسیر دسترسی : 660 متر ، طول بازوی اصلی : 798 متر ، طول بازوی فرعی : 326 متر ، وسعت حوضچه : 7 هکتار ، عمق آبخور : 2/5 تا 3 متر ، استقرارمغزه 1 – 300 کیلو به مقدار 164553 مترمکعب ، استقرار فیلتر 300 – 1500 کیلو به مقدار 79383 متر مکعب ، استقرار آرمور 1500 – 3000 کیلو به مقدار 57500 مترمکعب”

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
اسکله و موج شکن
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

هرمزگان

مدت قرارداد:

34 ماه

تاریخ شروع:

1390/09/15

تاریخ پایان:

1396/09/30

درصد پیشرفت:
98%