شرح پروژه

شرکت توسعه و عمران مکران

“ارتقاء سطح فعالیت های اقتصادی و تسهیل در رشد و پیشرفت منطقه
مشخصات فنی پروژه : طول بازوی اصلی : 717 متر ، طول بازوی فرعی : 317 متر ، وسعت حوضچه : 10 هکتار ، عمق آبخور : 2/5 تا 3 متر ، استقرارمغزه 1 – 300 کیلو به مقدار 123000 مترمکعب ، استقرار فیلتر 300 – 1500 کیلو به مقدار 49500متر مکعب ، استقرار آرمور 1500 – 3000 کیلو به مقدار 99500مترمکعب

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
اسکله و موج شکن
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

هرمزگان

مدت قرارداد:

34 ماه

تاریخ شروع:

1389/09/15

تاریخ پایان:

1394/05/17

درصد پیشرفت:
100%