شرح پروژه

شرکت توسعه و عمران مکران

“ارتقاء سطح فعالیت های اقتصادی و تسهیل در رشد و پیشرفت منطقه
مشخصات فنی پروژه : طول بازوی اصلی : 664متر ، طول بازوی فرعی : 568 متر ، وسعت حوضچه : 4/2 هکتار ، عمق آبخور : 2/5 تا 3 متر ، استقرارمغزه 1 – 300 کیلو به مقدار 156587مترمکعب ، استقرار فیلتر 300 – 1500 کیلو به مقدار 54598 متر مکعب ، استقرار آرمور 1500 – 3000 کیلو به مقدار 90040 مترمکعب و قطعات بتنی 12359 متر مکعب”

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
اسکله و موج شکن
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

سیستان و بلوچستان

مدت قرارداد:

34 ماه

تاریخ شروع:

1389/09/15

تاریخ پایان:

1396/12/28

درصد پیشرفت:
70%