شرح پروژه

مشخصات پروژه

دسته بندی:
تجاری
کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

شیراز – دروازه کازرون

مدت قرارداد:

30 ماه

تاریخ شروع:

1395/09/30

درصد پیشرفت:
62%