شرح پروژه

‌احداث قطار شهری برای شهرهای کوچک در حاشیه استان‌های بزرگ، زمینه‌ساز توسعه شهری و سهولت حمل و نقل مردم این شهرها خواهد بود. در این راستا با توجه به توانمندی های این شرکت در حوزه قطار شهری، پروژه احداث مترو صفه – بهارستان جهت سهولت تردد مردم شهر بهارستان که در حاشیه استان اصفهان قرار دارد از سوی شهرداری اصفهان به شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران واگذار شد.
• 9500 متر طول تقریبی خط مترو

• احداث 4360 متر زیرگذر (گالری)

• احداث 4800 متر مسیر روباز

• احداث 9 پل هم‌سطح و 13 پل زیرخاکی (آبرو)

مشخصات پروژه