شرح پروژه

• زیربنای 89650 مترمربع

• 5 طبقه شامل 3 طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف و یک طبقه بالای همکف و خرپشته ها

• گودبرداری و پی کنی به حجم 282000 متر مکعب

• پایدارسازی جداره های گود (نیلینگ) به مساحت 1400 متر مربع

• اجرای فونداسیون – سازه بتن آرمه با سیستم دال دوطرفه و دیوارهای حائل و برشی

• اجرای کامل سیستم زهکشی (درناژ) پشت دیوارها در تمامی طبقات

مشخصات پروژه

دسته بندی:
تجاری
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

تهران

مدت قرارداد:

15 ماه

تاریخ شروع:

1391/12/01

درصد پیشرفت:
100%