جزئیات پروژه عملیات اجرایی فاز دو بازار پروتیئن

شرح پروژه

مشخصات پروژه

دسته بندی:
تجاری
کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

شیراز – دروازه کازرون – خیابان کارگر

مدت قرارداد:

22 ماه

تاریخ شروع:

1394/11/03

درصد پیشرفت:
19%