جزئیات پروژه طراحی و احداث جاده صدرا به بزرگراه شیراز-اصفهان(باجگاه)

گروه عمران ایران > پروژه ها > طراحی و احداث جاده صدرا به بزرگراه شیراز-اصفهان(باجگاه)

شرح پروژه

این مسیر به طول 5.5 کیلومتر از شهر جدید صدرا تا بزرگراه شیراز-اصفهان(باجگاه) امتداد یافته و به صورت 6 خطه با عرض 29.7 متر بوده و دارای 2 دستگاه پل بزرگ که یک دستگاه بر روی مسیر راه آهن با دهانه 35 متری به طول تقریبی 300 متر و دیگری برای اتصال مسیر به بزرگراه شیراز-اصفهان می باشد.
این پروژه دارای اهداف زیر است:
بهره برداری از این پروژه باعث خروج شهر جدید صدرا از بن بست و باعث عمران و آبادانی هر چه بیشتر این شهر می گردد.
این جاده شهر جدید صدرا را از طریق بلوار حافظ به بزرگراه شیراز-اصفهان در منطقه باجگاه متصل می کند و طول مسیر را از 50کیلومتر به 5.5 کیلومتر کاهش می دهد.
سبب توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می شود. همچنین باعث ارتباط شهرک های صدرا، گلستان و انجیره با بزرگراه شیراز-اصفهان خواهد شد.
سبب تسهیل ارتباط بزرگراه های پر تردد شیراز-اصفهان و شیراز-سپیدان خواهد شد.
از دیگر مزایای این پروژه کاهش آلودگی های زیست محیطی و مصرف سوخت بوده و در افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه تأثیرگذار می باشد.

مشخصات پروژه

دسته بندی:
راه اصلی و فرعی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

شهر جدید صدرا-انتهای بلوار حافظ

مدت قرارداد:

12 ماه

تاریخ شروع:

97/05/02

تاریخ پایان:

98/05/02