جزئیات پروژه طراحی و اجرا ساختمان دی کلینیک

شرح پروژه

طرح و اجرای سـاختمان پروژه درمانگاه نسیم شهر به صـورت پیمان E.P.C انجام شد.
• 7500 متر زیربنا

• اجرای اسکلت فلزی – سقف کامپوزیت

• دو طبقه زیر زمین- همکف تجاری و دو طبقه دی‌کلینیک

مشخصات پروژه

دسته بندی:
درمانی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

تهران

درصد پیشرفت:
100%