جزئیات پروژه طراحی و اجرای فاز یک هفت دره بوستان باراجین

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

طراحی و اجرای فاز یک (آماده سازی) هفت دره بوستان باراجین

مشخصات پروژه

دسته بندی:
محوطه سازی
کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان قزوین

مدت قرارداد:

14 ماه

تاریخ شروع:

1395/11/28

درصد پیشرفت:
20%