جزئیات پروژه سد گیوی

شرح پروژه

آزمایش کامل دانه بندی به روش مکانیکی،تعیین حد روانی و حد خمیری،آزمایش تراکم،تعیین هم ارز ماسه ای ، تعیین دما و روانی بتن،تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداری و قالب گیری از بتن تازه بصورت استوانه ای یا مکعبی، تعیین دمای آسفالت،تعیین درصد قیر با دستگاه گریز از مرکز و حلال بنزین،نمونه برداری،ساخت،تعیین مقاومت و روانی نمونه های آسفالت به روش مارشال،آزمایش سینی،تعیین ضخامت و دانسیته آسفالت

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
سد سازی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

اردبیل – خلخال

مدت قرارداد:

29 ماه

تاریخ شروع:

1392/07/02

تاریخ پایان:

1394/12/29

درصد پیشرفت:
100%