جزئیات پروژه سد مخزنی نهب

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

“نوع سد : مخزنی خاکی هسته رسی حداکثر ارتفاع از پی : 47 متر طول تاج : 2156 متر
عرضسد از پی : 230 متر تراز تاج سد : 1481 متر بالاتر از سطح دریا حجم مخزن در تراز نرمال : 11 میلیون مترمکعب
اهداف پروژه :
کنترل و ذخیره سیلاب رودخانه خررود ، مهار و توزیع بهینه سیلاب برای استفاده از اراضی کشاورزی پایین دست و تغذیه مصنوعی دشت قزوین ، احداث شبکه
آبیاری و زهکشی برای 36877 هکتار سطح زیر کشت و در نتیجه ارتقاع وضعیت اقتصادی شمال شرقی دشت نهب و در صورت لزوم تامین آب شرب روستاهای
همجوار”

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
سد سازی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

قزوین

مدت قرارداد:

30 ماه

تاریخ شروع:

1393/04/18

درصد پیشرفت:
55%