جزئیات پروژه سدهای امیرآباد و رمشت

شرح پروژه

انجام عملیات اجرایی سدهای خاکی همگن با مصالح GC فوق که هر دو به طور مشابه و با عملیات اجرایی موازی به انجام می رسد، شامل عملیات خاکبرداری و خاکریزی اجزای مختلف سد، اجرای عملیات بتن ریزی و ساخت سرریز، حوضچه آرامش، آبگیر، شوت و سایر عملیات مرتبط و همچنین اجرای تزریق و بهسازی و اجرای دیوار آب بند، عملیات پوشش موقت و تزریق تحکیمی، احداث تاج سد، سیستم روشنایی، ساختمان های موقت و دائمی، راه های دسترسی و راه جایگزین درجه یک بین شهری کنار سد امیرآباد می باشد.

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
سد سازی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

شهرستان کامیاران

تاریخ شروع:

1390/05/20

درصد پیشرفت:
100%