جزئیات پروژه ساختمان های اداری و آموزشی ناجا

شرح پروژه

این پروژه شامل ساختمان های اداری، آموزشی و خوابگاه کارشناسی پرسنل می باشد و هر یک از ساختمان ها با زیربنای 15000 مترمربع و مجموعاً 300000 مترمربع ، که در حال بهره برداری می باشد.

مشخصات پروژه

دسته بندی:
اداری آموزشی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

تهران

درصد پیشرفت:
100%