جزئیات پروژه ساحل سازی سپاه تنکابن

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
اسکله و موج شکن
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان مازندران

درصد پیشرفت:
100%