شرح پروژه

راه بوشهر به شهر جدید عالیشهر به طول تقریبی 11 کیلومتر عبارت است: از خاکبرداری و خاکریزی، سنگ ریزی کف مسیر و تثبیت بستر، احداث آبروهای دالی، اجرای لایه های اساس و زیراساس، اجرای لایه بتن آسفالتی، اجرای سیستم روشنایی و عملیات تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی.

مشخصات پروژه

دسته بندی:
راه اصلی و فرعی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

بوشهر

مدت قرارداد:

22 ماه

درصد پیشرفت:
100%