جزئیات پروژه تکمیل و تجهیز اداره مستقر در بوستان باراجین

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

تکمیل و تجهیز اداره مستقر در بوستان باراجین که شامل مجموعه ورزشی 13 هکتاری در بوستان باراجین قزوین است.

مشخصات پروژه

دسته بندی:
اداری ورزشی
کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان قزوین

مدت قرارداد:

24 ماه

تاریخ شروع:

1396/05/30

درصد پیشرفت:
5%