جزئیات پروژه احداث سد گلمندره

شرح پروژه

 شرکت راهسازی و عمران ایران

“نوع سد : خاکی سنگریزه ای با هسته رسی طول تاج سد : 670 متر
حجم کل بدنه سد : 3.77 میلیون مترمکعب عرضسد از پی : 61 متر
مساحتحوضچه آبریز: 738.8 میلیون مترمکعب تراز تاج سد : 1137 متر
مساحتمخزن در تراز نرمال : 90 هکتار نوع و عرضمفید سرریز : اوجی آزاد ، 55 متر
ظرفیتتخلیه سرریز : 1560 مترمکعببرثانیه
اهداف پروژه :
کنترل سیلابورودی به جنگل ، بهبود وضعیتکشاورزی اراضی پایاب سد ، کاهشسیلاب
طراحی حفاظتمسیر جنگل گلستان ، افزایشعمر مفید سدهای گلستان 1 و گلستان 2 در
استان گلستان ، رونق اقتصادی منطقه )تلاقی سه استان( و …”

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
سد سازی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

خراسان شمالی

مدت قرارداد:

60 ماه

تاریخ شروع:

1393/01/31

درصد پیشرفت:
50%