جزئیات پروژه احداث جاده جنگلی صنایع چوب و کاغذ مازندران

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

احداث جاده جنگلی مربوط به صنایع چوب و کاغذ مازندران

مشخصات پروژه

دسته بندی:
راه اصلی و فرعی
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

مازندران

مدت قرارداد:

9 ماه

تاریخ شروع:

1373/01/15

تاریخ پایان:

1374/04/13

درصد پیشرفت:
100%