جزئیات پروژه اجرای طرح کشت و صنعت نیشکر دانیال

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

احداث کانال های منشعب از کانال اصلی به طول 73 کیلومتر به همراه جاده های دسترسی احداث زهکشی های سطحی به طول 55.5 کیلومتر احداث شبکه زهکشی عمقی به طول 1470 کیلومتر قطعه بندی و تسطیح اراضی حدود 9420 کیلومتر حجم خاکبرداری 5686000 متر مکعب خاکریزی 5686000 متر مکعب کل بتن ریزی 61950 متر کعب

مشخصات پروژه

رشته:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

دشت شعیبیه واقع در غرب شوشتر

مدت قرارداد:

30 ماه

تاریخ شروع:

72/01/15

تاریخ پایان:

سال 78

درصد پیشرفت:
100%