جزئیات پروژه اجرای سدهای خاکی کوچک در بوستان باراجین

شرح پروژه

شرکت راهسازی و عمران ایران

اجرای سدهای خاکی کوچک و دریاچه های مربوطه در بوستان باراجین قزوین.

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
سد سازی
کارفرما:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان قزوین

مدت قرارداد:

14 ماه

تاریخ شروع:

1395/11/28

درصد پیشرفت:
15%