کارگاه ایمنی در عملیات پیمانکاری

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > کارگاه ایمنی در عملیات پیمانکاری

شرح دوره

بسیاری از فعالیتهای عمرانی، تولیدی و اقتصادی بخصوص در مقیاسهای بزرگ توسط شرکتهای پیمانکاری و پیمانکاران فرعی انجام می گیرد . با افزایش تعداد و حجم کار و سرعت گرفتن فعالیتها، حوادث ناشی از کار نیز اتفاق میافتند. در این خصوص برای حفاظت از نیروی کار و منابع مادی و انسانی، ضروری است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقاً اجرا گردد و بین پیمانکاران و کارفرمایان و کارگران هماهنگی و همکاری به نحو احسن انجام گیرد . با آموزش اصول ایمنی و ارتقای سطح دانش و فرهنگ ایمنی و آشنایی بیشتر کارگران با علل بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار، شرایط کار بهبود یافته و شاهد کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار در کارگاههای سطح کشور باشیم. در اجرای آییننامه ایمنی پیمانکاران و بر اساس شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران و به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی ایمنی کار در امور پیمانکاری در سطح کارگران وکارآموزان پیمانکاران به مدت 8 ساعت تدریس می گردد.

اهداف دوره:

  • حفظ سلامت کارگران و سرمایه های انسانی کشور در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار؛
  • ارتقای سطح آگاهی کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار در قالب امور پیمانکاری؛
  • حفظ حقوق کارگران در شناسایی عوامل زیان آور و خطرات و ریسکهای محیطهای کار و پیشگیری از بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار؛
  • افزایش بهره وری از طریق ایمن سازی محیط کار و کاهش هزینه های حوادث و بیماریهای ناشی از کار؛

مشخصات مناقصه

دسته بندی:
زمان برگزاری:

1395/10/02

محل برگزاری:

سالن جلسات دفتر مرکزی

مدرس:

آقای افرادیان-خانم آقاجانی