صورت های مالی و تلفیقی و IFRS

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > صورت های مالی و تلفیقی و IFRS

شرح دوره

سرفصل های دوره آموزشی صورت های مالی تلفیقی و IFRS:

حسابداری سرمایه گذاری در شرکت وابسته به روش ارزش ویژه، حسابداری ادغام شرکت ها ( استاندارد 19) ، حسابداری تلفیقی ( صورت مالی تلفیقی) بر اساس استاندار های 18 و 19 ، ساختارهای پیچیده تلفیق شامل افزایش سرمایه شرکت فرعی ، تحصیل تدریجی شرکت فرعی و …… ، محاسبه سهم اقلیت در ساختار های پیچیده ، صورت جریان وجوه نقد تلفیقی ، مبانی نظری IFRS استاندارد های گزارش گری مالی ، تفاوت استاندار های ایران با IFRS ، تهیه صورت های مالی بر اساس IFRS، موضوع مالیات انتقالی بر اساس IFRS ، صورت جریان وجوه نقد بر مبنای IFRS، مطالعات موردی در شرکت راهسازی و عمران ایران .

1- حسابداری سرمایه گذاری در شرکت وابسته به روش ارزش ویژه

2-حسابداری ادغام شرکت ها (استاندارد 19)

3-حسابداری تلفیقی (صورت مالی تلفیقی) بر اساس استانداردهای 18 و 19

3-1- تهیه صورت مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل

3-2-1- تهیه صورت مالی تلفیقی بعد از یکسال از تاریخ تحصیل

3-2-2-بعد از دو سال ، سه سال و …

3-3-محاسبه سهم اقلیت

3-4-مبادلات فی مابین شرکت های گروه

3-4-1-حذف سود تحقق نیافته خرید و فروش کالا

3-4-2-حذف سود تحقق نیافته دارایی ثابت

4- ساختارهای پیچیده تلفیق شامل افزایش سرمایه شرکت فرعی، تحصیل تدریجی شرکت فرعی و …

5-محاسبه سهم اقلیت در ساختارهای پیچیده

6-صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

7-مبانی نظری IFRS استانداردهای گزارش گری مالی

8-تفاوت استانداردهای ایران با IFRS

9-تهیه صورت های مالی بر اساس IFRS

10-موضوع مالیات انتقالی بر اساس IFRS

11- صورت جریان وجوه نقد بر مبنای IFRS

12-مطالعات موردی در شرکت راهسازی و عمران ایران

 

 

مشخصات مناقصه

دسته بندی:
زمان برگزاری:

از تاریخ 96/07/15 به مدت 90 ساعت

محل برگزاری:

سالن جلسات دفتر مرکزی

مدرس:

آقای دکتر بنی مهد