ایمنی کار در عملیات پیمانکاری

گروه عمران ایران > دوره های آموزشی برگزار شده > ایمنی کار در عملیات پیمانکاری

شرح دوره

مقدمه :

امروزه بسیاری از فعالیت های عمرانی، تولیدی و اقتصادی بخصوص در مقیاس های بزرگ توسط شرکت های پیمانکاری و پیمانکاران فرعی انجام میگیرد. کار در محیط های صنعتی همواره با مخاطرات ایمنی همراه است و با افزایش تعداد و حجم کار و سرعت گرفتن فعالیت ها، حوادث ناشی از کار نیز اتفاق میافتند. در این خصوص برای حفاظت از نیروی کار و منابع مادی و انسانی، ضروری است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقاً اجرا گردد و بین پیمانکاران و کارفرمایان و کارگران هماهنگی و همکاری به نحو احسن انجام گیرد .
در اجرای آیین نامه ایمنی پیمانکاران و بر اساس شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران و به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی ایمنی کار در امور پیمانکاری در سطح کارگران و کارآموزان (پیمانکار) ، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اقدام به تهیه و چاپ جزوه حاضر تحت عنوان ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران پیمانکار نموده است تا اصول و مفاهیم مربوط به ایمنی و بهداشت کار با سرفصل و محتوای یکسان برای مدت 8 ساعت و به زبانی ساده و روان در دسترس مخاطبان مربوطه قرار گیرد و بصورت هماهنگ در سراسر کشور تدریس گردد. انتظار میرود با آموزش اصول ایمنی و ارتقای سطح دانش و فرهنگ ایمنی و آشنایی بیشتر کارگران با علل بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار، شرایط کار بهبود یافته و شاهد کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار در کارگاههای سطح کشور باشیم.

اهداف:

حفظ سلامت کارگران و سرمایههای انسانی کشور در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار.
ارتقای سطح آگاهی کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار در قالب امور پیمانکاری.

حفظ حقوق کارگران در شناسایی عوامل زیان آور و خطرات و ریسکهای محیطهای کار و پیشگیری از بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار.
افزایش بهره وری از طریق ایمن سازی محیط کار و کاهش هزینه های حوادث و بیماری های ناشی از کار.

مشخصات مناقصه

دسته بندی:
زمان برگزاری:

1396/04/19

محل برگزاری:

پروژه سد گلمندره

مدرس:

مهندسین احمدیان-یارمحمدی