مهندسین مشاور عمران ایران

گروه عمران ایران > درباره ما > مهندسین مشاور عمران ایران

شرکت مهندسین مشاور عمران ایران در سال 1368 تــأسیس گردیده و در مدت سه دهه فعالیت خود با توسعه مستمر توان مهندسی و فعالیت های تخصصی و مشاوره ای با همکاری و استفاده از پرسنل متخصص ومدیران با تجربه  و با بهره گیری از دانش روز مهندسی، فعالیت های مطالعاتی، طراحی، نظارتی و مدیریت طرح را ارائه می نماید.

 

این شرکت با برخورداری از سرمایه های انسانی متخصص و متعهد ، با ایجاد محیط کاری پویا تأمین کننده نیازهای متغیر بازار می باشد . سازمانی مشتری مدار و فـرآیند مـحور ، ظرفیت ها و تـوانمندیهای فنی و اجرایی، این شرکت را قادر ساخته تا در نـوسانات متنوع محیط کسب و کـار پاسخگوی نـیاز مشتریان باشد. پـاسخگویی به نیازهای کـارفرمایان ، اعتباری است که این شرکت در حوزه مهندسی و عمـران کـشور بدست آورده اسـت . ایـن اعـتبار حــاصل تـلاش متخصصانی است که آبادانی کشور و درخشش نام ایران اسلامی اندیشه آنان است.

               

گواهی نامه ها