تحویل قطعی سد مخزنی سرابی


۱۷ بهمن ۱۳۹۶

سد مخزنی سرابی و تأسیسات وابسته در تاریخ 17/11/96 تحویل قطعی گردید.

سد مخزنی سرابی و تأسیسات وابسته به طول 287 متر و حداکثر ارتفاع از پی 78 متر و حجم مخزن 5/11 میلیون مترمکعب از جمله سدهای مرتفع کشور که کارفرمای آن شرکت سهامی آب منطقه ای همدان و مشاور آن شرکت مهندسین مشاور آبدان فراز است، بر روی رودخانه گزندر در غرب شهرستان تویسرکان در استان همدان  احداث شده است.

این طرح در بهمن ماه سال 1393 بهره برداری و قرارداد اصلی در 19 اسفند ماه سال 1394 تحویل موقت گردید. حدود سه سال است که سد آبگیری شده است و در این مدت در فروردین ماه سال های 1395 و 1396 با لطف الهی سد سر ریز شده است که هیچ نقصی مشاهده نشده است و مشکلی در پایداری و نشت سد مشاهده نشده است که نشان دهنده کیفیت بالای اجرای سد است و در بهمن ماه امسال با حضور نمایندگان محترم کارفرما، دستگاه بهره بردار، مشاور و پیمانکار تحویل قطعی گردید.

 

پروژه های مرتبط